Strategjia ka katër fusha fokusi (1) të drejtat e njeriut, demokracia, sundimi i ligjit dhe barazia gjinore; (2) shoqëritë paqësore dhe gjithëpërfshirëse; (3) zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor dhe klimatik dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore; dhe (4) zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës.