Friday, December 8, 2023

BFI me njoftim të rëndësishëm rreth zeqatit

Nga Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut kanë shpërndarë informacione në lidhje me “Nisabin e Zeqatit” për muajin e Ramazanit për vitin 2023. Përllogaritjet e janë bërë për zeqaitn në ar, argjend, vlera monetare dhe bagëti ose kafshë të mëdha.