Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi, sot realizoi takim me koordinatoren e përhershme të Kombeve të Bashkuara në Maqedoninë e Veriut, Rosana Duxhak, në të cilin u bisedua për Pasqyrën universale periodike, me të cilën gjendja e të drejtave të njeriut në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të shqyrtohet nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut i Kombeve të Bashkuara, si edhe shënimin e 75-vjetorit të Deklaratës universale për të drejtat e njeriut.

Koordinatorja e përhershme e Kombeve të Bashkuara Duxhak, siç informojnë nga shërbimi për shtyp i Qeverisë, shprehu falënderim për bashkëpunimin e suksesshëm me Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe e theksoi rolin kryesor të Kuvendit në miratimin e legjislacionit dhe rolin mbikëqyrës në përmbushjen e Qëllimeve për zhvillim të qëndrueshëm. Ajo informoi se Këshilli i të Drejtave të Njeriut i KB-së në prill të vitit 2024 në Gjenevë do e shqyrtojë Pasqyrën universale periodike për Republikën e Maqedonisë së Veriut, para së cilës do të paraprijë procesi i përpilimit të raportit të katërt nacional të vendit. Me qëllim të inkuadrimit, transparencës dhe gjithë përfshirjes të përgatitjes së raportit nacional dhe atij paralel “në hije” të sektorit civil, do të realizohet dialog interaktiv me përfshirjen e sa më shumë faktorëve aktivë nga fusha e të drejtave të njeriut. Theksoi se në qershor të vitit 2023 është parashikuar vizitë e një përfaqësuesi të Kombeve të Bashkuara i ngarkuar për Raportin universal periodik të vendit, që paraqet një mundësi e shkëlqyer për organizimin e debatit publik për rolin e Kuvendit në respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ku do të merrnin pjesë anëtarët e komisioneve për të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore.

Kryetari Xhaferi theksoi se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe sipas strukturimit të vet, edhe sipas kompetencave duhet të jetë i inkuadruar në të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me Pasqyrën universale periodike për gjendjen me të drejtat e njeriut në vend. Ai theksoi se do të këmbëngulë që Kuvendi të inkuadrohet në mënyrë përkatëse në trupin punues për përpilimin e raportit nacional, si edhe në prezantimin e Pasqyrës universale periodike.

Duke e theksuar rëndësinë e Deklaratës universale për të drejtat e njeriut, Xhaferi informoi se Kuvendi e shënoi 70-vjetorin e Deklaratës me një debat publik të Komisionit të Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit, që u realizua në dhjetor të vitit 2017.  Shprehu gatishmëri që edhe këtë vit të shënohet në mënyrë përkatëse 75-vjetori i Deklaratës, me organizimin e një evenimenti në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bashkëpunim me Zyrën e Koordinatorit të përhershëm të Kombeve të Bashkuara.

Bashkëbiseduesit theksuan se Republika e Maqedonisë së Veriut ka arritur shumë në avancimin e të drejtave të njeriut, sidomos në fushën e çështjeve gjinore dhe të drejtave të personave me aftësi ndryshe dhe u pajtuan se Kuvendi, me inkuadrimin e vet në aktivitetet e ardhshme, mund të kontribuojë në masë të madhe në ngritjen e imazhit të vendit dhe apostrofimin e përparimit të arritur në fushën e të drejtave të njeriut.