Home Rajon OSBE ndihmon në përmirësimin e komunikimit në gjuhët zyrtare

OSBE ndihmon në përmirësimin e komunikimit në gjuhët zyrtare


Misioni i OSBE-së në Kosovë ka mbajtur tetë punëtori ku janë paraqitur mjete të komunikimit dygjuhësor të zhvilluara me ndihmën e Misionit, me qëllim të avancimit të komunikimit ndërmjet zyrtarëve të Policisë së Kosovës dhe komuniteteve të cilave u shërbejnë.

Punëtoritë e organizuara në bashkëpunim të ngushtë me Policinë dhe Zyrën e Komisionerit për Gjuhët përfshinë gjithsej 160 mbikëqyrës, zyrtarë policorë të trafikut dhe reagues të parë nga të tetë drejtoritë rajonale të Policisë.

“Mjetet e prezantuara gjatë punëtorive përfshijnë: doracakun dygjuhësor për njësitet e trafikut, skemën dygjuhësore për përvetësim të shkathtësive gjuhësore për kadetët e ri, si dhe platformën shumëgjuhëshe për telefona mobilë. Këto mjete përmbajnë fraza e shprehje që përdoren shpesh nga policia në gjuhën shqipe dhe serbe, dy gjuhët zyrtare në Kosovë, si dhe audio me shqiptim në gjuhën shqipe, serbe dhe angleze. Ato kanë për qëllim t’u ndihmojnë zyrtarëve policorë të përdorin shprehje elementare në gjuhët zyrtare, të rrisin komunikimin me komunitetet të cilave u shërbejnë, si dhe të respektojnë e promovojnë të drejtat e njeriut”, thuhet në njoftim.

Më tej, në njoftim thuhet se, gjatë punëtorive u prezantua edhe një video me skenarë të ndryshëm dhe porosi nga Komisioneri për Gjuhët dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, një qasje inovative për përmirësimin e komunikimit ndërmjet publikut të gjerë dhe institucioneve, si dhe ndërgjegjësimin për rëndësinë e dygjuhësisë si urë për forcimin e besimit ndërmjet policisë dhe komuniteteve.

“Dygjuhësia shpie drejt rritjes së besimit të komunitetit, përmirëson qasjet që kanë në fokus viktimat, si dhe ndërton ura të forta lidhëse me policinë në bashkësi. Për më tepër, komunikimi i saktë dhe efektiv nëpërmjet dygjuhësisë ka rëndësi vendimtare për zvogëlimin e keqkuptimeve ose uljen e përshkallëzimit të panevojshëm të dhunës,” tha Edward Anderson, Drejtor i Departamentit për Rend dhe Siguri Publike në Misionin e OSBE-së në Kosovë.

Punëtoritë përmbyllin projektin e Misionit të OSBE-së të financuar nga Qeveria e Zvicrës, i cili konfirmon përkushtimin e Misionit për avancimin e dygjuhësisë në Policinë e Kosovës dhe sektorin e sigurisë dhe për promovimin e përdorimit të barabartë të gjuhëve zyrtare në përputhje me Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve në Kosovë.

Misioni i OSBE-së në Kosovë ka për mandat mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve, si dhe demokratizimin dhe zhvillimin e sektorit të sigurisë publike. Misioni mbështet rregullisht Policinë e Kosovës dhe agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit për përmirësimin e mëtejmë të kapaciteteve të tyre. /Telegrafi/